Príjem nového pacienta

Zoznam prideleného obvodu z VÚC:

Ambulancia v Kráľovej pri Senci

obec: Kráľová pri Senci (okres Senec)
obec: Hrubá Borša (okres Senec)
obec: Hurbanova Ves (okres Senec)
obec: Kostolná pri Dunaji (okres Senec)
obec: Hrubý Šúr (okres Senec)

Ambulancia v Modre

Modra (okres Pezinok), ul. Dolná
Modra (okres Pezinok), ul. Dukelská
Modra (okres Pezinok), ul. Horná
Modra (okres Pezinok), ul. Kalinčiakova
Modra (okres Pezinok), ul. Komenského - nepárne čísla
Modra (okres Pezinok), ul. Kostolná
Modra (okres Pezinok), ul. Štúrova

Vyberte si spôsob registrácie, ktorý Vám vyhovuje.

1. Elektronicky

01
Vyplňte Odstúpenie od dohohy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(vyplňte a 2 krát vytlačte a podpíšte )
02
Vyplňte Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou
(vyplňte, vytlačte a podpíšte )
03
Počas ordinačných hodín sa bez objednania zastavte a registráciu s Vami dokončíme

2. Osobne v ambulancii

01
navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín
02
vyplníme s Vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dohodu  môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR.Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v akomkoľvek zdravotníckom zariadení je právny vzťah, ktorý vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú uzatvoríte s lekárom (alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti). Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť svojho ošetrujúceho lekára, máte právo tak urobiť bez uvedenia dôvodu. Zmeniť svojho ošetrujúceho lekára môžete najskôr po šiestich mesiacoch od uzavretia dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Od dohody môžete odstúpiť po uplynutí stanovenej lehoty aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu. Pokiaľ zmeníte ambulantného lekára, originál zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis musí tento lekár odovzdať priamo novému lekárovi, s ktorým ste uzatvorili novú dohodu, a to do siedmich dní od jej vyžiadania. Odovzdanie dokumentácie musí byť preukázateľné a bezodplatné.Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov, jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

V prípade, že máte záujem stať sa našimi pacientmi, avšak vaše trvalé bydlisko nie je uvedené v zozname pridelených obvodov, prosíme, vyplňte dotazník Registrácia na www.emmy.sk. Upozorňujeme, že prijatie za pacienta vyžaduje súhlas našej lekárky, najmä ak nespadáte do nášho prideleného obvodu. Týmto zabezpečujeme, že poskytovaná starostlivosť je v súlade s našimi kapacitami a pravidlami.

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru