Prístrojové vybavenie

ABI-vyšetrenie artérií

BOSO ABI-systém 100 na stanovenie členkovo-ramenného indexu (ABI)
Jednoduchý, neinvazívny a rýchly spôsob stanovenia rizika aterosklerotického poškodenia ciev už v primárnej starostlivosti

ABI index je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín (upchávanie tepien dolných končatín) a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

BOSO ABI-systém 100
displej_ABI

Ischemická choroba dolných končatín vedie často ku kardiovaskulárnej príhode s dramatickým priebehom. Zvlášť u rizikových skupín (fajčiari, diabetici, starší ľudia) je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované. Prístroj Boso ABI 100 zmeria ABI index rýchlo, presne a spoľahlivo, čo je klinicky overené.

ABPM

Tlakový holter

24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM)

je v posledných rokoch oprávnene považované za najobjektívnejšiu metódu merania krvného tlaku v diagnostike a kontrole liečby artériovej hypertenzie.

Vyšetrenie ABPM umožňuje merať tlak krvi počas normálneho pracovného dňa, v bežných životných situáciách, pri odpočinku a v spánku. Rutinné meranie krvného tlaku v ambulancii lekára nie je dostatočné pre diagnostiku artériovej hypertenzie, posúdenie adekvátnej kontroly krvného tlaku pred liečbou a posúdenie kardiovaskulárneho rizika. Je to vyšetrenie jednoduché, pohodlné a hlavne neinvazívne.

Použitie a význam pre pacienta

1. vysoký krvný tlak v ambulancii a normálny doma
(hypertenzia bieleho plášťa)
2. napriek užívaniu liekov pretrváva vysoký krvný tlak
(rezistentná arteriová hypertenzia)
3. kolísavý krvný tlak v priebehu dňa   (na základe
výsledkov vám vieme presnejšie upraviť liečbu)
4. kontrola efektu podávaných liekov počas dňa,
ale aj v noci (nočný pokles krvného tlaku)

5. podozrenie na nízky krvný tlak pri kolapsových
stavoch (starší pacienti a diabetici)
6. vyšetrenie dokáže zaznamenať zvýšený krvný tlak v
ranných hodinách po zobudení, kedy je najvyššie
riziko infarktu myokardu a mozgovej príhody
7. zvýšený krvný tlak v tehotenstve
8. použitie v špecifických situáciách (chrápanie)

Elektrokardiografia - EKG

je štandardná neinvazívna (nebolestivá) vyšetrovacia metóda, ktorá zaznamenáva elektrické potenciály
z povrchu tela a výsledkom je ekg krivka.

Význam EKG pre pacienta: Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých závažných ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo infarktu srdca. Pomocou elektrokardiografie je možné diagnostikovať aj niektoré, skôr až pokročilé pľúcne ochorenia. Zmeny na elektrokardiograme vyvolávajú aj výrazné odchýľky hladiny draslíka a vápnika v krvi alebo predávkovanie niektorých liekov.

EKG v našich ambulanciách vykonávame okrem akútnych indikácií (náhla zmena/zhoršenie zdravotného stavu) v týchto prípadoch:

 • preventívna prehliadka
 • predoperačné vyšetrenie
 • sledovanie a liečba pacienta s vysokým krvným tlakom
 • sledovanie a liečba pacienta s poruchou metabolizmu lipidov (cholesterol, triacylglyceroly)
 • ženy počas gravidity na žiadosť gynekológa
 • na vlastnú žiadosť pacienta

Príprava a priebeh vyšetrenia: nie je potrebná žiadna špeciálna príprava, vyšetrenie realizuje zdravotná sestra priložením 12-tich zvodov na povrch tela a výsledok vyhodnotí lekár okamžite.

ekg

Vyšetrujeme novým prístrojom CUBE.

Prístroj umožňuje stanoviť z kvapky krvi:

CRP do 3 minút určíme aktivitu bakteriálneho procesu v organizme.
hsCRP – vysokocitlivé CRP (ukazovateľ kardiovaskulárneho rizika)
INR do 10 minút vyšetríme krvnú zrážanlivosť pacientom užívajúcich Warfarin (liečbu na riedenie krvi).

Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Všetci lekári sú si vedomí nebezpečenstva z nadužívania antibiotík (ATB). Pri nadmernom a nesprávnom predpisovaní ATB sa zvyšuje riziko vzniku tzv. získanej /antibiotickej/ bakteriálnej rezistencie, čo znamená, že baktéria získala schopnosť odolať antibiotiku, na ktoré bola predtým citlivá. Antibiotická rezistencia sa stala celosvetovou hrozbou. Problém rezistentných baktérií je čoraz vážnejší, rezistencia na používané antibiotiká narastá rýchlejšie, ako sú do klinickej praxe zavádzané nové antibiotiká.

Vyšetrenie hladiny CRP sa používa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie, čiže je prostriedkom na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB. Slúži ako marker na monitorovanie priebehu ochorenia a efektivity ATB liečby. Tiež je často nevyhnutnou súčasťou pri pátraní po príčine rôznych chorobných stavov.
Infekcie dýchacích ciest sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára  a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne. Približne 80 % infekcií horných dýchacích ciest vyvolávajú vírusy, nereagujúce na terapiu antibiotikami. Vírusy neliečime antibiotikami.

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod. Merateľne hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby.

  Hodnota CRP [mg/l]   Význam
  do 6   normálna hodnota
  6-35   vírusová infekcia
  35 - 50   neurčité rozmedzie
  viac ako 50   bakteriálna infekcia

Terapeuticky sa rozhoduje nasledovne: Pacientom s hodnotou nad 40 mg/l je zväčša nutné nasadiť antibiotiká. Jedine pri ich dobrom klinickom stave a odmietnutí antibiotickej liečby sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom,  až na výnimky ako je salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky a pod . Do úvahy treba vždy brať fakt, že pri veľmi krátkom trvaní choroby, tzn. menej ako 12 hodín, môže byť hladina CRP normálna aj v prípade vážnej bakteriálnej infekcie, prejavujúcej sa prudkými klinickými príznakmi. V takomto prípade je nevyhnutná okamžitá antibiotická liečba.Hladinu CRP môže zvýšiť užívanie hormonálnej antikoncepcie, fajčenie, chronické zápalové ochorenie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi.

Pri nízkych hodnotách CRP sa môže lekár pre  indikáciu antibiotík rozhodnúť až podľa ďalšieho rozvoja klinického stavu a opakovaného monitorovania zápalového parametra.

Prečo škodí časté užívanie antibiotík?
 • Vzniká rezistencia (odolnosť) baktérií voči antibiotikám, ktoré potom neúčinkujú v prípade závažnej bakteriálnej infekcie. Je dokázaný vzťah medzi množstvom použitých antibiotík a vznikom a šírením rezistentných baktérií.
 • Antibiotiká nepôsobia len v mieste zápalu, ale ničia aj tzv. “dobré baktérie”, ktoré sídlia v čreve a zohrávajú dôležitú úlohu v procese trávenia.
 • Gynekologická kvasinková infekcia vzniká veľmi často pri a po celkovej liečbe širokospektrálnymi antibiotikami. ATB liečba eliminuje fyziologickú pošvovú mikroflóru /tvorenú pestrou zmesou aeróbnych a anaeróbnych mikroorganizmov, ktoré sú vo vzájomnej rovnováhe/, ktorá chráni pred kolonizáciou kvasinkami.
Súčasná akcelerácia negatívneho vývoja rezistencie ukazuje, že účelné a uvážlivé používanie antibiotík je spôsob, ako stúpanie rezistencie spomaliť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie najefektívnejším spôsobom boja proti rezistencii na antibiotiká je preventívne očkovanie. Očkovanie zníži výskyt ochorení, zníži sa spotreba antibiotík a tým aj rezistencia na antibiotiká.

Vyšetrujeme moderným prístrojom Exdia TRF Plus

V našich ambulanciách vyšetrujeme priamo z krvi:

 • marker srdcového zlyhávania (NTproBNP)
 • marker akútneho infarktu myokardu (troponín I)
 • marker akútnej trombózy žíl a embolizácie do pľúcnice (D-dimér)
 • protilátky pri infekcii COVID-19

Uvedené vyšetrenia nám pomáhajú presnejšie stanoviť správnu diagnózu v prípade akútneho zhoršenia stavu našich pacientov priamo v ambulancii.

Exdia TRF Plus

MicroINR analyzátor

MicroINR analyzátor

MicroINR analyzátor je analytický prístroj na určenie času zrážanlivosti krvi. Hodnota INR udáva, ako dlho trvá, než sa krv zrazí. Fungujúci systém hemokoagulácie krvácanie zastaví. Pokiaľ je tento systém narušený, môže sa objaviť sklon ku krvácavosti alebo dochádzať k trombózam. Na účely liečenia liekom warfarín je nutné stanoviť hladinu INR a podľa nej naordinovať vhodnú medikamentóznu liečbu.

V našich ambulanciách vám stanovíme zrážanlivosť krvi do 2 minút a stanovíme správnu liečbu.
Vyšetrenie je hradené všetkými zdravotnými poisťovňami.

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru