loading image

Ambulancia Kráľová pri Senci


Vitajte v našej ambulancii.

V ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami vrátane elektrokardiografického vyšetrenia.
Prevenciu poskytujeme podľa zákonom stanovených noriem s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta.
Navštevujeme chorých aj v domácom prostredí.
Podávame infúznu terapiu a injekcie v akútnych stavoch.
Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu.


MUDr. Anežka Kučerová

Vzdelanie:
- Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
  odbor:  všeobecné lekárstvo ("MUDr.")

Odborná prax:
- r. 2010-2011 lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie FN Trnava
- od r. 2012 prax: Nemocnica Staré Mesto -Bratislava, Nemocnica Ružinov, stáže na špecializovaných ambulanciách
- lekár PZS (pracovná zdravotná služba) - TeamPrevent s.r.o., Bratislava
- r. 2016 atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava

Hlavné činnosti a záujmy:
- vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, výživové poradenstvo

 

Silvia Patócsová

Vzdelanie:
- Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede
- Stredná zdravotnícka škola v Bratislave, špecializácia:
  diplomovaná všeobecná sestra

Odborná prax:
- 1994 až 2008 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta,
   všeobecná sestra na oddelení: interné oddelenie,
   jednotka intenzívnej starostlivosti, kardiológia
- 2009 až 2012 všeobecná ambulancia pre dospelých,
  všeobecná ambulancia pre deti a dorast