loading image

Stanovenie CRP priamo v ambulancii


Vyšetrujeme novým prístrojom CUBE.

Prístroj umožňuje stanoviť z kvapky krvi :
CRP
 do  3 minút určíme aktivitu bakteriálneho procesu v organizme.
hsCRP - vysokocitlivé CRP (ukazovateľ kardiovaskulárneho rizika)
INR do 10 minút vyšetríme krvnú zrážanlivosť pacientom užívajúcich Warfarin (liečbu na riedenie krvi).


 

Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
 
Všetci lekári sú si vedomí nebezpečenstva z nadužívania antibiotík (ATB). Pri nadmernom a nesprávnom predpisovaní ATB sa zvyšuje riziko vzniku tzv. získanej /antibiotickej/ bakteriálnej rezistencie, čo znamená, že baktéria získala schopnosť odolať antibiotiku, na ktoré bola predtým citlivá. Antibiotická rezistencia sa stala celosvetovou hrozbou. Problém rezistentných baktérií je čoraz vážnejší, rezistencia na používané antibiotiká narastá rýchlejšie, ako sú do klinickej praxe zavádzané nové antibiotiká.

Vyšetrenie hladiny CRP sa používa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie, čiže je prostriedkom na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB. Slúži ako marker na monitorovanie priebehu ochorenia a efektivity ATB liečby. Tiež je často nevyhnutnou súčasťou pri pátraní po príčine rôznych chorobných stavov.
Infekcie dýchacích ciest sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára  a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne. Približne 80 % infekcií horných dýchacích ciest vyvolávajú vírusy, nereagujúce na terapiu antibiotikami. Vírusy neliečime antibiotikami.

CRP je proteín akútnej fázy zápalu nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod. Merateľne hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní. Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a prípadným sledovaním vývoja choroby.


 
  Hodnota CRP [mg/l]   Význam
  do 6   normálna hodnota
  6-35   vírusová infekcia
  35 - 50   neurčité rozmedzie
  viac ako 50   bakteriálna infekcia

Terapeuticky sa rozhoduje nasledovne: Pacientom s hodnotou nad 40 mg/l je zväčša nutné nasadiť antibiotiká. Jedine pri ich dobrom klinickom stave a odmietnutí antibiotickej liečby sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom,  až na výnimky ako je salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky a pod . Do úvahy treba vždy brať fakt, že pri veľmi krátkom trvaní choroby, tzn. menej ako 12 hodín, môže byť hladina CRP normálna aj v prípade vážnej bakteriálnej infekcie, prejavujúcej sa prudkými klinickými príznakmi. V takomto prípade je nevyhnutná okamžitá antibiotická liečba.

Hladinu CRP môže zvýšiť užívanie hormonálnej antikoncepcie, fajčenie, chronické zápalové ochorenie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi.

Pri nízkych hodnotách CRP sa môže lekár pre  indikáciu antibiotík rozhodnúť až podľa ďalšieho rozvoja klinického stavu a opakovaného monitorovania zápalového parametra.

Prečo škodí časté užívanie antibiotík?

  • Vzniká rezistencia (odolnosť) baktérií voči antibiotikám, ktoré potom neúčinkujú v prípade závažnej bakteriálnej infekcie. Je dokázaný vzťah medzi množstvom použitých antibiotík a vznikom a šírením rezistentných baktérií.
  • Antibiotiká nepôsobia len v mieste zápalu, ale ničia aj tzv. "dobré baktérie", ktoré sídlia v čreve a zohrávajú dôležitú úlohu v procese trávenia.
  • Gynekologická kvasinková infekcia vzniká veľmi často pri a po celkovej liečbe širokospektrálnymi antibiotikami. ATB liečba eliminuje fyziologickú pošvovú mikroflóru /tvorenú pestrou zmesou aeróbnych a anaeróbnych mikroorganizmov, ktoré sú vo vzájomnej rovnováhe/, ktorá chráni pred kolonizáciou kvasinkami.
Súčasná akcelerácia negatívneho vývoja rezistencie ukazuje, že účelné a uvážlivé používanie antibiotík je spôsob, ako stúpanie rezistencie spomaliť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie najefektívnejším spôsobom boja proti rezistencii na antibiotiká je preventívne očkovanie. Očkovanie zníži výskyt ochorení, zníži sa spotreba antibiotík a tým aj rezistencia na antibiotiká.