loading image

O nás


Vitajte v našej ambulancii.

V ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami vrátane elektrokardiografického vyšetrenia.
Prevenciu poskytujeme podľa zákonom stanovených noriem s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta.
Navštevujeme chorých aj v domácom prostredí.
Podávame infúznu terapiu a injekcie v akútnych stavoch.
Realizujeme komplexnú predoperačnú prípravu.

Lekári

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH.

Vzdelanie:
-Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
  odbor: všeobecné lekárstvo ("MUDr.")
- r. 2011 ukončené doktorandské štúdium, "PhD"
  v odbore vnútorné choroby
- r. 2012 európska atestácia v odbore vnútorné choroby (interná medicína) na LF UK a UNB, Bratislava
- r. 2014 európska atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava
- r. 2015 zaradený v certifikovanej pracovnej činnosti:
  abdominálna ultrasonografia u dospelých
- r. 2016 ukončené štúdium
 Master of  Health Administration                      (Magister administrácie   v zdravotníctve, MHA)
- r. 2018 ukončené štúdium Master of Public Health (MPH)
- r. 2019 úspešne absolvovaný kurz Lektor vo vzdelávaní dospelých (andragogické minimum) akreditovaný Ministerstvom školstva SR
- r. 2021 habilitácia na LF UK v Bratislave, udelený akademicko-vedecký titul docent v odbore vnútorné choroby

Odborná prax:
- od r. 2007 sekundárny lekár (internista) a
  odborný asistent (výučba internej medicíny)
  na II. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave
-  od r. 2016 internista na koronárnej jednotke I. internej kliniky
   LF UK a UNB v Bratislave
- v r. 2019 účasť na medzinárodných kurzoch: Leonardo Course I, Leonardo Assessment Course

Hlavné činnosti a záujmy :
- liečebná, výskumná, pedagogická a prednášková činnosť
- lektor Akadémie medicínskeho vzdelávania
- člen v EURACT Europe (the European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine)
- člen Dozornej rady SVLS (Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska)
- člen prezídia AVLS (Aliancia všeobecných lekárov Slovenska)
- autor, spoluautor viacerých domácich aj zahraničných odborných publikácií:
https://uniba.sk/ludia/kucera5/publications/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24163116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25727667

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20845620


MUDr. Anežka Kučerová

MUDr. Anežka Kučerová

Vzdelanie:
- Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
  odbor:  všeobecné lekárstvo ("MUDr.")

Odborná prax:
- r. 2010-2011 lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie FN Trnava
- od r. 2012 prax: Nemocnica Staré Mesto -Bratislava, Nemocnica Ružinov, stáže na špecializovaných ambulanciách
- lekár PZS (pracovná zdravotná služba) - TeamPrevent s.r.o., Bratislava
- r. 2016 atestácia v odbore všeobecné lekárstvo na SZU, Bratislava

Hlavné činnosti a záujmy:
- vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, výživové poradenstvo

Zdravotná sestra

Mgr. Miriam Krafčíková

Mgr. Miriam Krafčíková

Vzdelanie:  
- r. 2012- 2014 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor ošetrovateľstvo, magisterské štúdium
 
Odborná prax:
- Univerzitná nemocnica v Bratislave, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, neurologické oddelenie
- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Silvia Patócsová

Silvia Patócsová


Vzdelanie:
- Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede
- Stredná zdravotnícka škola v Bratislave, špecializácia:
  diplomovaná všeobecná sestra

Odborná prax:
- 1994 až 2008 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta,
   všeobecná sestra na oddelení: interné oddelenie,
   jednotka intenzívnej starostlivosti, kardiológia
- 2009 až 2012 všeobecná ambulancia pre dospelých,
  všeobecná ambulancia pre deti a dorast