loading image

Cenník Modra


CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

v  súlade  so  zákonom  č.  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotníctve  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č.  577/2004  Z.z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o  úhradách  za  služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú  rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Štefánikova 17, 900 01, Modra od 01.09.2019

 
 

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)
1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 30 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 50 €
3. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 5 €
4. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred lietadlom a pod. 15 €
5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 15 €
6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí 15 €
7. vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov,
    ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
20 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu
(na základe platných zákonných noriem):
8.   anamnéza vrátane pracovnej anamnézy (posudok do práce) 10 €
9.   kompletné fyzikálne vyšetrenie (posudok do práce) 10 €
10. EKG v rámci posudku do práce 5 €
11. vyšetrenie moču chemicky (labstix) 3 €
12. orientačné očné vyšetrenie a farbocit 3 €
13. orientačné neurologické vyšetrenie 2 €
14. orientačné ortopedické vyšetrenie 2 €
15. odber biologického materiálu pre účely posúdenia spôsobilosti na prácu                                                                        5 €
16. Vystavenie posudku (tlačiva, ak nebolo správne dodané zamestnávateľom)                                                                   5 €
17. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby                                                                 30 €


C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu
18. odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min. 10 €
19. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred    
      cestou do zahraničia a pod.
10 €
20. odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber  
       neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky/
5 €
21. vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť 30 €
22. laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, iné POCT vyšetrenie,
       ak to ZP nehradí poskytnuté na vlastnú žiadosť
5 €
23. vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť 12 €
24. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť 10 €
25. vyšetrenie hladiny krvného cukru glukomerom 2 €
26. návšteva v byte – cestovné za 1 km 1 €
27. návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta 20 €
28. návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta 20 €
29. podanie injekcie, ktorú neindikoval VPL, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní
       zdravotnej starostlivosti
5 €
30. podanie infúzie, ktorú neindikoval VPL, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní
          zdravotnej starostlivosti
10 €
31. TK Holter (24 hod. meranie TK) na vlastnú žiadosť 20 €
32. ABI vyšetrenie ciev prístrojom BOSO-ABI 20 €
33. komplexné interné alebo predoperačné vyšetrenie na žiadosť pacienta, ktorý nemá s nami uzavretú    
      dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti/pred výkomni nehradenými ZP
40 €

D. Administratívne výkony
34. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 10 €
35. výpis zo zdravotnej dokumentácia na účely súvisiace s poskytovaním ZS (žiadosť pacienta)
36. výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace pre potreby PZS
2 €
10 €
37. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na
       žiadosť občana
20 €
38. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania /nadštandard/ 10 €
39. vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu 5 €
40. vystavenie PN pre EÚ 5 €
41. vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku – anglicky 40 €
42. lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 10 €
43. čiernobiele kopírovanie zdravotnej dokumentácie – A4 jednostranne   0.20 €

E. Výkony pre komerčné poisťovne
44. správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 30 €
45. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 20 €