Cenník Kráľová pri Senci

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

v  súlade  so  zákonom  č.  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotníctve  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č.  577/2004  Z.z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o  úhradách  za  služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú  rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Kráľová pri Senci 378, 900 50 Kráľová pri Senci

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon
konkrétnej činnosti (podľa platnej legislatívy)

1. Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla – vodič sk.1* 35 €
2. Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla – vodič sk.2* 40 €
3. Zdravotná spôsobilosť pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu* 50 €
4. Zdravotná spôsobilosť pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) * 10 €
5. Zdravotná spôsobilosť pred pobytom v zahraničí, pred lietadlom a pod.* 20 €
6. Zdravotná spôsobilosť pred nástupom na špecializačný kurz* 20 €
7. Zdravotná spôsobilosť pred prácou a štúdiom v zahraničí* 20 €
8. Vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov,
ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti*
20 €
* doplatok pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI v posledných 2 rokoch zákonnú
preventívnu prehliadku
v našej ambulancii
10 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (podľa platnej legislatívy)

9. Lekárska preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 40 €
10. Odber biologického materiálu pre účely posúdenia spôsobilosti na prácu 5 €
11. Vystavenie posudku (ak nebolo správne dodané zamestnávateľom) 5 €
12. Preventívna prehliadka na žiadosť pacienta (vrátane EKG, FOB, ABI, odberu biolog. materiálu)
(mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)
60 €
13. Posúdenie pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby 40 €

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

14. Odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min. 10 €
15. Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia,
pred cestou do zahraničia a pod.(aplikácia vakcíny)
10 €
16. Odbery biologického materiálu, (krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že
odber neindikoval všeobecný lekár (bez žiadanky)
10 €
17. Vyšetrenie nekapitovaného pacienta; pacienta, ktorý nemá nárok na odkladnú zdravotnú
starostlivosť a cudzinca na vlastnú žiadosť
40 €
18. Laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, iné POCT vyšetrenie, ak to ZP
nehradí, poskytnuté na vlastnú žiadosť
7 €
19. Vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť 15 €
20. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť 15 €
21. Vyšetrenie hladiny krvného cukru glukomerom 5 €
22. Návšteva v byte – cestovné za 1 km 1 €
23. Návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta 40 €
24. Návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta 40 €
25. Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzatvorenú
Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
5 €
26. Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzatvorenú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
10 €
27. TK Holter (24 hod. meranie krvného tlaku) na vlastnú žiadosť 25 €
28.  ABI vyšetrenie ciev prístrojom BOSO-ABI na vlastnú žiadosť 25 €
29.  Komplexné predoperačné vyšetrenie na žiadosť pacienta, ktorý nemá s nami uzavretú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pred výkonmi nehradenými zo ZP
40 €
30.  Interné vyšetrenie na žiadosť pacienta vrátane EKG a odberu biologického materiálu 60 €
31.  Prístrojové vyšetrenie (Exdia TRF Analyzer Plus) na COVID-19 protilátky IgM/IgG 20 €
32.  Vyšetrenie COVID-19 Ag testom 10 €

D. Administratívne výkony

33. Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 15 €
34. Výpis zo zdravotnej dokumentácia na účely súvisiace s poskytovaním ZS 2 €
35. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace pre potreby PZS 15 €
36. Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne
a správne konanie - na žiadosť občana
30 €
37. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod od požiadania
(nadštandard)
15 €
38. Vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, strate výmenného lístka 5 €
39. Vystavenie PN pre EÚ 5 €
40. Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku – anglicky 40 €
41.  Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 20 €
42.  Čiernobiele kopírovanie zdravotnej dokumentácie - A4 jednostranne 0,20 €
43.  Nezdravotnícke -administratívne služby nehradené z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia u nezmluvného pacienta na základe slobodnej vôle a písomnej žiadosti pacienta
50 €

E. Výkony pre komerčné poisťovne

44. Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 40 €
45. Bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 20 €

Platí od 01.02.2024.

VYUŽITE možnosť OBJEDNAŤ SA prostredníctvom eČASENKY a zaradiť sa do poradia POHODLNE Z DOMU
moderná čakáreň
Overlay Image
Download FREE E-Book
Overlay Image
ONLINE komunikácia
Napíšte nám cez virtuálnu sestru