loading image

Cenník Kráľová pri Senci


CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu

v  súlade  so  zákonom  č.  576/2004  Z.z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách  súvisiacich  s poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v  zdravotníctve  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákonom  č.  577/2004  Z.z.  o rozsahu  zdravotnej  starostlivosti  uhrádzanej  na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  a o  úhradách  za  služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú  rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci od 01.05.2017

 
 

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)
1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 35 €
3. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ) 5 €
4. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred lietadlom a pod. 15 €
5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 15 €
6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí 15 €
7. vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov,
    ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
15 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu
(na základe platných zákonných noriem):
8.   vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20 €
9.   periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20 €
10. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20 €
11. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20 €
12. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 20 €
13. preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
      (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)
20 €
14. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby 20 €

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu
15. odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min. 10 €
16. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred    
      cestou do zahraničia a pod.
10 €
17. odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber  
       neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky/
5 €
18. vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť 30 €
19. laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, iné POCT vyšetrenie,
       ak to ZP nehradí poskytnuté na vlastnú žiadosť
5 €
20. vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť 5 €
21. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť 10 €
22. vyšetrenie hladiny krvného cukru glukomerom 2 €
23. návšteva v byte – cestovné za 1 km 1 €
24. návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta 20 €
25. návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta 15 €
26. podanie injekcie, ktorú neindikoval VPL, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní
       zdravotnej starostlivosti
5 €
27. podanie infúzie, ktorú neindikoval VPL, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní
          zdravotnej starostlivosti
10 €
28. TK Holter (24 hod. meranie TK) na vlastnú žiadosť 10 €
29. ABI vyšetrenie ciev prístrojom BOSO-ABI 10 €
30. komplexné interné predoperačné vyšetrenie na žiadosť pacienta, ktorý nemá s nami uzavretú    
      dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti/pred výkomni nehradenými ZP
 40 €

D. Administratívne výkony
31. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 10 €
32. výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
33. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na
       žiadosť občana
20 €
34. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania /nadštandard/ 10 €
35. vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu 5 €
36. vystavenie PN pre EÚ 5 €
37. vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku – anglicky 30 €
38. lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 10 €
39. čiernobiele kopírovanie zdravotnej dokumentácie – A4 jednostranne   0.20 €

E. Výkony pre komerčné poisťovne
40. správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 20 €
41. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 20 €

Cenník si môžete stiahnúť aj ako PDF dokument TU.