loading image

Prijímame pacientov


 

Zoznam prideleného obvodu z VÚC:

ambulancia v MODRE:
Modra (okres Pezinok), ul. Dolná
Modra (okres Pezinok), ul. Dukelská
Modra (okres Pezinok), ul. Horná
Modra (okres Pezinok), ul. Kalinčiakova
Modra (okres Pezinok), ul. Komenského - nepárne čísla
Modra (okres Pezinok), ul. Kostolná
Modra (okres Pezinok), ul. Štúrova


ambulancia v KRÁĽOVEJ PRI SENCI:
obec: Hrubá Borša (okres Senec)      
obec: Hurbanova Ves (okres Senec)     
obec: Kostolná pri Dunaji (okres Senec)
obec: Kráľová pri Senci (okres Senec)
obec: Hrubý Šúr (okres Senec)


Vyberte si spôsob registrácie, ktorý Vám vyhovuje.

1. Elektronicky
- vyplňte dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači:


 
   dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti / tlačivo pre ambulanciu Kráľová pri Senci/

   dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti / tlačivo pre ambulanciu Modra/    
               
- vytlačte a podpíšte 2krát                                                                                       
- pokiaľ ste ešte písomne nevypovedali dohodu s posledným poskytovateľom,
  vyplňte a 
2krát vytlačte a podpíšte

   odstúpenie od dohody / tlačivo pre ambulanciu Kráľová pri Senci/

   odstúpenie od dohody / tlačivo pre ambulanciu Modra/ 
                                        
- doručte poštou alebo osobne na adresu ambulancie        
                                                           
2. Osobne v ambulancii
- navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín                             
- vyplníme s Vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Všetko vybavíme za Vás! Prenesieme Vám zdravotnú kartu.                                          

Zariadime komunikáciu s Vašim doterajším lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej dokumentácie.
Dohodu  môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v akomkoľvek zdravotníckom zariadení je právny vzťah, ktorý vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú uzatvoríte s lekárom (alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti). Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť svojho ošetrujúceho lekára, máte právo tak urobiť bez uvedenia dôvodu. Zmeniť svojho ošetrujúceho lekára môžete najskôr po šiestich mesiacoch od uzavretia dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Od dohody môžete odstúpiť po uplynutí stanovenej lehoty aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu. Pokiaľ zmeníte ambulantného lekára, originál zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis musí tento lekár odovzdať priamo novému lekárovi, s ktorým ste uzatvorili novú dohodu, a to do siedmich dní od jej vyžiadania. Odovzdanie dokumentácie musí byť preukázateľné a bezodplatné.

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov, jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.